88633927

سامانه بوسيله وب سرويس هاي طراحي شده اطلاعات را از 227 ناحيه توزيع شده در کل کشور در 227 ناحيه در يک ديتا سنتر جمع آوري کرده سپس با يک الگوريتم بهينه اين اطلاعات در يک ديتاورهاوس نشانده و روي آن هوش تجاري BI پياده سازي شده است بگونه اي که مديران ارشد در وزارتخانه ها بر حسب دسترسي هاي مشخص تمام گزارشات مورد نياز خود را بصورت تعاملي در کمتر از يک دقيقه از ميان ميليونها رکورد اطلاعاتي مشاهده مينمايند بدون اينکه کمترين اطلاعات فني از کامپتور داشته باشند و امکان مقايسه گزارشات را در باز هاي زماني در اختيار دارند بدون اينکه نياز به برنامه نويسي داشته باشند . در اين سامانه امکان دسترسي مديران ارشد ، مياني و پائيني به گزارشات تصميم ساز تعاملگرا وجود داشته و در صورت نياز خود کاربران گزارشات جديد خود را ايجاد و ذخيره ميکنند بدون نياز به اطلاعات فني . لازم به ذکر است دسترسي ها بگونه در گستره اطلاعات پياده سازي شده است که مديران مناطق در گزارشات فقط محدوده اطلاعاتي خود را مشاهده و آناليز ميکنند و در ستاد تهران اين دسترسي ها به اطلاعات کل کشور ميباشد . جهت آشنايي با اين سامانه نوين هوش تجاري حتما لازم است اين سامانه دمو شود.
کارفرما
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران


مشخصات فنی
J2EE – Strust – JQuery – Hibernate – MYSQL – SQL Server 2008 – Web Service – WS Replication - Analysis Service – OLAP – BI – Jpivot – Quartz - .NET 2008


خلاصه عملکرد
سامانه بوسيله وب سرويس هاي طراحي شده اطلاعات را از 227 ناحيه توزيع شده در کل کشور در 227 ناحيه در يک ديتا سنتر جمع آوري کرده سپس با يک الگوريتم بهينه اين اطلاعات در يک ديتاورهاوس نشانده و روي آن هوش تجاري BI پياده سازي شده است بگونه اي که مديران ارشد در وزارتخانه ها بر حسب دسترسي هاي مشخص تمام گزارشات مورد نياز خود را بصورت تعاملي در کمتر از يک دقيقه از ميان ميليونها رکورد اطلاعاتي مشاهده مينمايند بدون اينکه کمترين اطلاعات فني از کامپتور داشته باشند و امکان مقايسه گزارشات را در باز هاي زماني در اختيار دارند بدون اينکه نياز به برنامه نويسي داشته باشند . در اين سامانه امکان دسترسي مديران ارشد ، مياني و پائيني به گزارشات تصميم ساز تعاملگرا وجود داشته و در صورت نياز خود کاربران گزارشات جديد خود را ايجاد و ذخيره ميکنند بدون نياز به اطلاعات فني . لازم به ذکر است دسترسي ها بگونه در گستره اطلاعات پياده سازي شده است که مديران مناطق در گزارشات فقط محدوده اطلاعاتي خود را مشاهده و آناليز ميکنند و در ستاد تهران اين دسترسي ها به اطلاعات کل کشور ميباشد . جهت آشنايي با اين سامانه نوين هوش تجاري حتما لازم است اين سامانه دمو شود.


لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟