88633927

از ويژگيهاي اين سامانه قابليت جستجوي با سرعت بالا براي کاربران همزمان ، امکان مشاهده قوانين و مقررات در مقاطع زماني مختلف (اگر قانوني طي سالهاي مختلف عوض شده باشد در هر سالي که کاربر قانون را درخواست کند متن قانون متناسب با آن سال و با کد هاي موضوعي و کليد واژه اي آن سال نشان داده ميشود) امکان تنقيح قوانين که از پيچيده ترين موارد است امکان نمايش سلسه مراتبي قوانين موثر و اثر پذير ، امکان نمايش درختواره قوانين و رنگ بندي آنها که بيانگر وضعيت هر بند است و امکان جستجوي کلمات مترادف ، هم معني ، املاء متفاوت و ..... . اين سيستم در طراحي خود از الگوريتم هاي بسيار پيچيده استفاده شده است . تجربيات مديران ارشد نظام در اين سامانه گنجانده شده است و حاصل تجربه بيش از سي سال انديشمندان اين عرصه ميباشد.
کارفرما
معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (ذي نفعان سامانه تمام وزارتخانه ها، مجلس و نهاد هاي قانون گذار و ....)


مشخصات فنی
J2EE – Lucene – OpenOffice - Struts – JQuery - AJAX – Hibernate – MYSQL – Oracle


خلاصه عملکرد
از ويژگيهاي اين سامانه قابليت جستجوي با سرعت بالا براي کاربران همزمان ، امکان مشاهده قوانين و مقررات در مقاطع زماني مختلف (اگر قانوني طي سالهاي مختلف عوض شده باشد در هر سالي که کاربر قانون را درخواست کند متن قانون متناسب با آن سال و با کد هاي موضوعي و کليد واژه اي آن سال نشان داده ميشود) امکان تنقيح قوانين که از پيچيده ترين موارد است امکان نمايش سلسه مراتبي قوانين موثر و اثر پذير ، امکان نمايش درختواره قوانين و رنگ بندي آنها که بيانگر وضعيت هر بند است و امکان جستجوي کلمات مترادف ، هم معني ، املاء متفاوت و ..... . اين سيستم در طراحي خود از الگوريتم هاي بسيار پيچيده استفاده شده است . تجربيات مديران ارشد نظام در اين سامانه گنجانده شده است و حاصل تجربه بيش از سي سال انديشمندان اين عرصه ميباشد.


موارد استفاده
سيستم مطلوب مورد استفاده کارخانجات ، جايگاه ها ، توليديها ، نهاد هاي دولتي و خصوصي و در يک کلام
مشتريان انواع فرآورده هاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ، خواهد بود.


لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟