88633927

همزمان با رشد وب ، عموميت يافتن استفاده از کامپيوترهای شخصی و پيشرفت های مهم در زمينه دستيابی به شيکه های با سرعت بالا ، پردازش های توزيع شده بشدت مورد توجه قرار گرفته است . در اين نوع پردازش ها ، همواره می بايست بر دو اصل مهم تاکيد و راهکارهای مناسب را دنبال کرد. اولين مسئله توجه به معماری مبتنی بر Component برای توليد نرم افزار و دومين مسئله نحوه تبين ارتباط بين عناصر ذيربط و تشکيل دهنده يک نرم افزا ر در محيط هائی با پردازش های توزيع شده است . برنامه های مبتنی بر وب که خود نمونه ای از پردازش های توزيع شده می باشند از مدل N-Tier پيروی می کنند. کليد طلائی طراحی اين نوع نرم افزارها ، توانائی نوشتن عناصر ( اجزاء) بگونه ای است كه از يكطرف امكان بكارگيری آنها بسادگی در لايه ها و حتی چندين برنامه فراهم شده و از طرف ديگر امكان ارتباط اين عناصر با يكديگر صرفنظر از زبان برنامه نويسی استفاده شده و ساير موارد ذيربط ، فراهم گردد. ما مي بايست جعبه های سياهی را طراحي كنيم كه صرفنظر از ماهيت درون هر يك ، قادر به استفاده از توان آنها در بخش يا بخش های از يك و يا چندين نرم افزار باشيم .

لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟