88633927

درباره شرکت


زندگي در عصر ارتبا طات واطلاعات يکي از برتريهاي ما نسبت به گذشتگانمان وحاصل زحمات آنها مي باشد که، بايد قدردان آن زحمات بوده وادامه دهنده وتوسعه دهنده آن فعا ليتها باشيم . داشتن اطلاعات از ديروز تا ثير شگرفي در جوامع بشري در بوجود آمدن وپيشرفت کردن وپايدار بودن واز بين بردن جوامع ديگر داشته است دردنياي کنوني با وقوف بر اين واقعيت همه دنبال جمع آوري اطلاعات هستند حتي به ريزترين وبي ارزش ترين داده ها نيز رحم نمي شود( بايد اذعان داشت که حتي دراين زمينه نيز ما نسبت به کشورهاي مترقي وپيشرفته نواقص وکاستي هاي زيادي داريم ) . حال ما با دنيايي از اطلاعات مواجه هستيم ومي خواهيم از اين همه کار انجام شده يک دنيا اطلاعات گردآوري شده استفاده کنيم . نيروي انساني هوشمند درمواجه با اين حجم اطلاعات ضعيف است وزمان بسياري براي استخراج جواب سوا لها يمان نياز دارد سيستمهاي کامپيوتري مشکل سرعت را برايمان حل مي کنند . اما مشکل همچنان باقيست هر روز ما با مشکلات ،مسا ئل وسوالات جديدي مواجه مي شويم که سيستمها جوابگونيستند .بانظري به کشورهاي جهان اول وپيشرفته درمي يابيم که جرياني درحال وقوع است که مي خواهد تمام توانمنديهاي انساني را که نهايت آن نيز قدرت تفکر وتقعل واستدلال واستنتاج ودر يک کلام هوش مي باشد را شبيه سازي کندتا ازاين طريق اولا به تکنولوژي برتر که ساخت رباتهايي که مي توانند کارهاي انساني را انجام دهند وفکر کنند، براي انجام امور روزانه دست يابند وثانيا سيستمها يي که بتوانند اطلاعات مفيد براي تصميم گيريهاي حياتي با استفاده از اطلاعات گردآوري شده را دراختيار قرار دهند. وزمان آن رسيده است که ما نيزحداقل شروع به حرکت در اين راستا نماييم که راهيست که مي تواند دنياي آينده را به تسخير خود در آورد وحرکت نکردن دراين راه نه تنها به منزله در جا زدن نيست بلکه با سرعت فوق العاده به عقب برگشتن است . ( بادقت در اين مسئله که بازه زماني دستيا بي به تکنولوژيها نسبت به اعصار گذشته خيلي کوچکترشده اند .)